Vés al contingut

Avís Legal

Informació general de la pàgina web de l’Ajuntament de la Riera de Gaià

Titularitat i règim de responsabilitat de la pàgina web
 
El responsable la pàgina web https://www.rieradegaia.cat és l’Ajuntament de la Riera de Gaià amb NIF P4312800H i que té la seva seu a la Plaça Major, Nº1 43762 de La Riera de Gaià (Tarragona) amb la següent informació de contacte:

 

  • Tel. 977 655 000
  • correu registre@rieradegaia.cat
 
 

https://www.rieradegaia.cat és l’adreça electrònica disponible per a la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l’Ajuntament de La Riera de Gaià en l’exercici de les seves competències, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l’Organisme.

l’Ajuntament de La Riera de Gaià garanteix la veracitat, la integritat i l’actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la seva web.

Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix, s’accedeix de manera segura a la seu electrònica de l’Organisme mitjançant l’adreça electrònica https://www.rieradegaia.cat

  • A la pàgina web de l’Ajuntament de la Riera de Gaià és publica:
    Normatives de l’Organisme
  • Calendari del Contribuent
  • La relació actualitzada dels escrits, comunicacions o sol·licituds que poden presentar-s’hi per via electrònica.
  • Informació de serveis i tràmits 
  • Informació de transparencia
  • Informació sobre edictes i bans de l’entitat pública

No obstant l’Ajuntament de La Riera de Gaià no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web https://www.rieradegaia.cat

Indicacions sobre aspectes tècnics

L’Ajuntament de la Riera de Gaià no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables al nostre Organisme, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de L’Ajuntament de la Riera de Gaià.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web https://www.rieradegaia.cat són de titularitat de l’Ajuntament de La Riera de Gaià. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Protecció de dades de caràcter personal

D’ acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’inclouran als fitxers que conformen la base de dades d’aquest Organisme, destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

En facilitar el vostre telèfon o adreça de correu electrònic, expressament consentiu la comunicació per aquests mitjans d’informació tributària relacionada amb aquesta sol·licitud.

L’ús de la firma electrònica estarà regulat també per les disposicions de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Així mateix, us informem que podeu exercir, davant d’aquest Organisme, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre situat a l’Ajuntament de La Riera de Gaià a la Plaça Major, 1 43762. O enviar un correu electrònic a registre@rieradegaia.cat

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l’Organisme treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis.

A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit l’Organisme es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.

L’Organisme no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l’Organisme.